Miina Sillanpään säätiö tukee miesten ryhmiä

Miina Sillanpään säätiö haluaa mahdollistaa merkityksellistä elämää, hyvinvointia, tutkimustyön kehittämistä ja kuntoutusta. Näistä syistä se tukee myös miehille suunnattuja ryhmiä. Tässä artikkelissa esitellään säätiön tukemaa Löydetyt miehet -hanketta. Lisäksi kerrotaan pähkinänkuoressa, mistä Miina Sillanpään Säätiössä on kyse ja millaisten arvojen pohjalta säätiössä toimitaan.

Miina Sillanpään säätiö pähkinänkuoressa

Säätiö perustettiin 1965 ja sen painopistealueita ovat kuntoutus- ja vanhustyö. Lisäksi säätiö pyrkii luomaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, joka edistää kansanterveyttä. Säätiöllä on myös julkaisutoimintaa ja se pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.

Aikuisväestön kuntouttamisen tukeminen, edistäminen ja sen järjestäminen on tärkeä osa säätiön työtä. Lisäksi säätiö pyrkii toimimaan vanhusten asumisen sekä muiden vanhuksille suunnattujen palveluiden tukijana, edistäjänä ja järjestäjänä. Tutkimus- ja kehittämistyö on myös tärkeä osa säätiön toimintaa, jolle on tyypillistä innostuneisuus ja vahva ammattitaito. Hyvinvoinnin kehittäminen ja näkemyksellinen kannanotto ovat tyypillisiä säätiön ominaisuuksia.

Toiminnan keskeisenä arvona on ihmisen ainutlaatuisuuden arvostaminen. Lisäksi toiminnassa pyritään onnistumaan yhdessä ja olemaan rohkeita sekä vastuullisia. Säätiötä voidaankin pitää monin tavoin alansa edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Säätiö on päässyt tähän asemaan monialaisen yhteistyö- sekä kumppanuusverkostonsa kautta. Asiakaslähtöisyys ja laadukkuus ovat toiminnan perusperiaatteita, jotka näkyvät toiminnassa kautta linjan.

Syrjäytymisvaaraa vastaan

Löydetyt miehet -hanke pyrkii ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Tämän vuoksi hankkeen tarkoituksena onkin vahvistaa syrjäytymisvaarassa elävien, 45–65 vuotiaiden Kainuussa asuvien miesten arjen hyvinvointia. Tavoitteen saavuttamiseksi miehille järjestetään ryhmätoimintaa ja annetaan mahdollisuuksia saada vertaistukea. Paikallinen verkostoyhteistyö on toiminnan keskiössä. Tavoitteena on osallistujien elämänhallinnan kohentuminen siten, että heidän elämästään tulisi entistä liikunnallisempaa, terveellisempää ja päihteettömämpää.

Yksinäisyys on monen tähän ikäryhmään kuuluvan miehen ongelma, joka tekee helposti arjesta haastavaa eikä elämäkään välttämättä tunnu kovin mielekkäältä, jos yksinäisyyden peikko vaivaa mieltä. Tämän vuoksi Löydetyt miehet -hankkeiden kaltaiset hankkeet ovat tärkeitä ja voivat auttaa kohentamaan yksinäisten tai muutoin syrjäytymisvaarassa elävien miesten arkista elämää. Vertaistuki ja muiden kohtaaminen on tärkeä keino auttaa tällaisia miehiä elämään entistä mielekkäämpää elämää. Syrjäytymistä ehkäisemällä voidaan ehkäistä monia vakavia ihmiskohtaloita, joten tämän kaltaisiin projekteihin sijoittaminen kannattaa!